Súťaž o flower box z ruží veľkosť – S v hodnote 24 EUR

Súťaž o flower box

Pretty Flowwers Kvetinkovo

 

Štatút súťaže:

Súťaž pre milovníkov kvetov. Stačí, ak nám do komentára napíšeš pod súťažný status napíšeš, s kým osláviš Valentína a tento flower box môže byť tvoj.

1, Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže s názvom „Vyhraj flower box!“ je Dávid Dráfi, so sídlom Výpalisko č.45, 94002 Nové Zámky, IČO: 41 456 262, DIČ 1072588011, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom SR (ďalej len „usporiadateľ“). 

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

2. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži: 

Do  spotrebiteľskej súťaži sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov výhru preberá jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

3. Trvanie súťaže:

Súťaž prebieha od 12.2.2021 do 14.2.2021. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční 14.2.2021 o 10:00.

4. Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha na Facebooku, zapojiť sa môžu súťažiaci na území Slovenskej republiky a občania s trvalím pobytom z Nových Zámkov.

5. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiacich je napísať pod príspevok s kým budú tráviť Valentína. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz, pričom každá z odpovedí musí byť jedinečná. Vyradené budú komentáre obsahujúce vulgárne vyjadrovanie, či symboly. 

6. Výhry

Vylosuje sa z komentujúcich 1 výherca: Jednotlivci zapojení do súťaže môžu vyhrať za svoj komentár 1 x flower box odfotený na obrázku, ktorý je vyobrazený na obrázku ako príloha súťažného postu (flower box z ruží veľkosť S v hodnote 24 EUR).Výber výhercu prebehne losovaním.

Výhercovia súťaže nie sú zaťažení zdaňovaním v zmysle paragrafu 8 odst.1 písmeno i) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účastníci nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu výhry formou inej kompenzácie.  

Výhru môže súťažiaci získať iba pri dodržaní stanovených podmienok uvedených v tomto štatúte.

6. Vyhlásenie výhercov a odovzdanie výhry

Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 14.2.2021 o 10:00 na sociálnych sieťach usporiadateľa súťaže (Facebook: Pretty Flowers – Kvetinkovo, web:www.svadobnávýzdoba.org). Výherca súťaže bude určený porotou zostavenou z organizátorov súťaže večer, pred vyhlásením výsledkov súťaže. O svojej výhre bude informovaný prostredníctvom súkromnej správi na facebooku, a to do 24 hod od vyhlásenia výsledkov súťaže. Výhra mu bude odovzdaná osbobne a je si ju možne prevziať len osobne a to výlučne len v Nových Zámkoch na dohodnutom mieste do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov súťaže.  

7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. 

8. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

9. Ochrana osobných údajov

  1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu prípadne jeho náhradníka, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
  2. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

10. Záverečné ustanovenia:

  1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na na facebookovej stránke Pretty Flowers – Kvetinkovo.
  2. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže, alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti.
  3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

11. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora súťaže www.svadobnavyzdoba.org. Zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže súťažiaci zároveň vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.